Форум
 
> форум > Помощь в срочных вопросах

Метод діагностики серологічний захворювань інфекційних


VІ Серологічний метод діагностики. Реакції імунітету – це реакції між антигеном та антитілом або між антигеном та сенсибілізованими лімфоцитами.

Вони можуть протікати у живому організмі (in vivo) та поза організмом (in vitro). Серологічний метод діагностики полягає у виявленні антитіл в сироватці хворої людини. Результат оцінюють по загибелі тварини чи за клінічною картиною захворювання, яке виникло у зараженої тварини. Реакція імуноферментного аналізу (ІФА). З метою експрес-методи діагностики інфекційних хвороб використовують наступні серологічні реакції: РІФ, ІФА, РІА, генодіагностика, полімеразна ланцюгова реакція та ін. Контрольні питання.

1 Що таке імунітет? Серологічний метод мікробіологічної діагностики інфекційних захворювань. Реакції преципітації та нейтралізації. 135. У лабораторію харчової гігієни обласної СЕС доставлено вилучений у продавця на ринку м’ясний фарш із яловичини. 160. Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії антитіл з антигенами. Як називається реакція осадження з розчину антигену при впливі на нього імунної сироватки та електроліту?

А. *Реакція преципітації. Необхідність подальшої розробки методів діагностики інфекційних хвороб зумовлена рядом причин. Насамперед, з плином часу помітно змінюється патогенез і клінічна картина інфекційних хвороб. Відзначається тенденція до збільшення кількості як стертих, так і тяжких, а також атипових форм інфекційних хвороб із затяжним перебігом. „анамнестичний метод, що включає скарги хворого, анамнез захворювання, анамнез життя та епідеміологічний анамнез; „об’єктивне обстеження органів і систем хворого. До параклінічних відносяться методи специфічної та структурно-функціональної діагностики. Скарги хворого потрібно збирати ретельно, бо це в багатьох випадках дає змогу запідозрити ту чи іншу інфекційну хворобу. Лабораторна діагностика інфекційних захворювань заснована на виявленні в організмі хворого: n мікроорганізму, що викликав хворобу, n мікробних компонентів (антигенів), n продуктів життєдіяльності (токсинів і інш.), n змін в показниках гомеостазу під дією цього мікроба. (наприклад, формули крові, біохімічного складу крові і ін.) . Гемолітичні властивості. СЕРОЛОГІЧНИЙ МЕТОД. n полягає у визначенні титру специфічних антитіл у сироватці крові хворого, n рідше у виявленні мікробного антигену в досліджуваному матеріалі. n З цією метою використовують реакції імунітету. Основні серологічні реакції. n Аглютинації n Преципітації n Лізису n Нейтралізації n Їх різні модифікації.

Методи експрес діагностики. Серологічний метод діагностики. СЕРОЛОГІЧНІ РЕАКЦІЇ - Практичні заняття з предмета Мікробіологія з основами вірусології та імунології - розглянуто основні розділи загальної та спеціальної мікробіології. Наведено класифікації патогенних мікроорганізмів. Описано їх морфологію та біологічні властивості.

· серодіагностики інфекційних хвороб, тобто для виявлення невідомих антитіл або антигенів у сироватці крові хворого за допомогою відомого антигену (діагностикуму) або антитіла (сироватки); · серологічної ідентифікації — визначення виду мікроорганізмів за допомогою стандартних діагностичних сироваток. І. Методика забору крові для серологічного дослідження. ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ. мікроскопічний. серологічний. бактеріологічний біологічний. алергологічний. ІОЛОГІЧНИЙ МЕТОД. ¢ полягає у відтворенні. інфекційної хвороби на.

тваринах, вивчають. ¢ метод, який дозволяє провести діагностику інфекційного захворю-вання через виявлення антитіл до антигенів в сироватці крові пацієнта. Сироватка крові пацієнта (АТ?) + Діагностичний. Вірогідні результати серологічної діагностики отримують при вивченні “парних” сировоток крові хворих, взятої у перші дні хвороби і через різні терміни від початку хвороби. У цьому випадку отримують динаміку наростання титру антитіл. При вірусних інфекціях діагностичне значення має тільки підвищення титру антитіл у 2-й сироватці у 4 і більше разів. У серологічній діагностиці застосовується , наприклад, метод визначення належності антитіл до певних класів Ig. У діагностиці також допомагають: -проби з алергенами (внутрішньошкіряні). -клітинні тести алергічної діагностики in vitro. Захворювання триває до 6-12 днів. Іноді реакція – тільки уділянці введення.- гіперемія, набряк. Частота ускладнень залежить від вмісту баласних білків і дози. Работа по теме: Серологічні методи діагностики бактеріальних та вірусних інфекцій. Предмет: Клиническая иммунология. ВУЗ: ДНУ. Мета занять: ознайомити студентів із застосуванням імунологічних методів для діагностики інфекційних захворювань та навчити постановці серологічних реакцій, що мають широке застосування у лабораторній практиці. Методичні вказівки складені для студентів ІV курсу денної форми навчання біологічного факультету, можуть бути використані при виконанні курсових та дипломних робіт. Імуноферментний аналіз ( рутинний серологічний тест). Метод дозволяє визначити антитіла до ВІЛ в сироватці або плазмі крові. Чутливість: 99.7% (MMWR 1990;38:380) при визначенні антитіл до ВІЛ 1/2. Специфічність: більше 99.9% (N Engl J Med 1988;319:961) при визначенні антитіл доВІЛ 1/2. Сфера застосування: × скринінгові дослідження для діагностики ВІЛ-інфекції у дорослих та дітей старше 18 місяців. Позитивний результат, отриманий при скринінгових дослідженнях, потребує підтвердження методом імуноблоту (Вестерн-блот). При визначенні антитіл до ВІЛ 1/2 методом ІФА можуть спостерігатись хибно-пози. Методи лабораторної діагностики інфекційних захворювань: Існує 5 основних методів діагностики: 1) мікроскопічний - дозволяє виявити збудника безпосередньо в матеріалі, взятому від хворого. Для цього мазок забарвлюють різними способами. Цей метод відіграє вирішальну роль при діагностиці - - - Медична Бібліотека на веб-сайті medbib.in.ua. Діагноз інфекційного захворювання ставиться з урахуванням епіданамнезу, клінічних симптомів та результатів лабораторного дослідження. Епіданамнез – хворого детально розпитують де, як, коли, при яких обставинах могло відбутись зараження; через які фактори передачі відбулось зараження; виявляють контактних осіб, професію хворого, перенесені раніше інфекційні хвороби, щеплення, чи були виїзди в небезпечні по інфекціям зони, умови життя. Клінічні зміни –. До непрямих методів діагностики відносяться: 1) Серологічні реакції – засновані на взаємодії антитіл, що виробляються в організмі людини з певним діагностикумом. До них відносяться реакція аглюти-нації, преципітації, РПГА, РНГА, лізису, РЗК. Комплексний метод діагностики інфекційних хвороб включає в себе: клінічний, епізоотологічний, патологоанатомічний і гістологічний, бактеріологічний і вірусологічний, гематологічний, серологічний, алергічний та біологічний методи. Перші три методи вважаються основними, решта допоміжні. Однак цей поділ чисто умовний, оскільки при тій чи іншій хворобі на перший план може вийти будь-який з означених методів (алергічний при туберкульозі, серологічний та гематологічний при лейкозі і т. п.). Клінічний метод діагностики базується на розпізнаванні захворювання за комплексом ознак, які спостерігаються у. Діагностика інфекційних хвороб ґрунтується на клінічних діагностичних засадах і методах, що використовуються у внутрішнш медицині та відомі з курсу пропедевтики, однак існують певні особливості. Так, при обстеженні хворого інфекційного профілю додатково до інших видів анамнезу збирають епідеміологічний анамнез — відомості про можливість передачі інфекції від джерела інфекції до хворого, можливі фактори (шляхи) передачі збудника, тривалість інкубаційного періоду. Методи неспецифічної лабораторної та інструментальної діагностики в цілому є спільними з іншими галузями медицини. Серологічні тести можуть використовувати для діагностичних цілей, коли підозрюється інфекційне захворювання, при хворобах сполучної тканини тощо, і в деяких інших випадках, наприклад, під час визначення групи крові. Деякі серологічні тести не обмежені сироваткою крові, можуть проводитися з іншими рідинами тіла, зокрема, в спермі, слині тощо, які мають приблизно подібні властивості до сироватки. Зміст. 1 Методи. 2 Завдання. 3 Див. також. 4 Посилання.

5 Джерела. Методи[ред. | ред. код]. Існує кілька серологічних методів залежно від антитіл, визначення яких проводять. Вони зокрема включають аглют. Мета:ознайомитись з серологічним методом діагностики інфекційних хвороб; засвоїти методику постановки реакції аглютинації. Обладнання:агарова культура, діагностична сироватка предметні скельця, бактеріологічні петлі, пастерівські піпетки, демонстраційна реакція аглютинації об'ємним методом. Хід роботи . 5.

Провести облік та оцінку результатів розгорнутої реакції аглютинації. Серологічний метод– це виявлення невідомих антигенів збудника і специфічних антитіл в сироватці крові хворих за допомогою серологічних реакцій.

Серологічні реакції - це реакції взаємодії між антигеном і антитілом, які протікають у дві фази: 1-а - специфічна - утворення комплексу антиген-антитіло, яка є невидимою Серологічні методи дослідження менш специфічні, ніж бактеріологічні. Вони стають позитивними здебільшого через деякий час після початку захворювання. Діагностичну цінність мають лише позитивні реакції у високих розведеннях; часто потрібна повторна постановка серологічних реакцій для того, щоб встановити нарощування титру антитіл, що має, безперечно, більше діагностичне значення, ніж одноразове дослідження.

Для діагностики окремих інфекційних захворювань важливі також біохімічні дослідження, особливо при інфекційному гепатиті (кількість білірубіну в крові, рівень цукру, дослідження функціональної здатності печінки, активність ферментів крові - альдолази трансамінази тощо). Ведучими методами діагностики інфекційних хвороб, що вказують на них, є клінічний метод з обліком даних. Додатковими чи допоміжними є: 1) бактеріологічний . - Ким виявлене захворювання і які були перші його ознаки; - Які методи діагностики і міри лікування були прийняті до хворого. - У яких умовах міститься людина після виявлення хвороби; - Скільки випадків захворювання цією хворобою було в даному пункті серед населення. Обстеження неблагополучної території. При зборі анамнезу варто з'ясувати місце проживання, роботи хворого, умови водопостачання, якість проживання, й ін. питання.

До специфічних методів діагностики належать: мікроскопічний, мікробіологічний, біологічний, імунологічний, алергологічний, молекулярно-біологічний. Медичний персонал при заборі матеріалу повинен дотримуватися заходів профілактики інфікування. Біологічний метод полягає у відтворенні інфекційної хвороби на тваринах.

Матеріалом від хворого заражають білих мишей, гвінейських (морських) свинок. Імунологічний (серологічний) метод використовують як для встановлення.

класифікаційної належності мікроба і виявлення антитіл до його антигенів, а також для виявлення антигенів збудника в різних біологічних субстратах – копро фільтрат, кров, сеча, слина.


серологічний метод діагностики інфекційних захворювань

Тема закрыта
 серологічний метод діагностики інфекційних захворювань
vetalisimus
Сообщение 23.04.2021, 08:43
Сообщение #1


метод
*

Группа: серологічний Специалист
Сообщений: 303
Регистрация: захворювань 18.04.2014
Пользователь №: 239
Спасибо сказали: 61 раз(а)

Репутация:   24  серологічний метод діагностики інфекційних захворювань
Admin
Сообщение 23.04.2021, 10:57
Сообщение #2


Лидер
******

Группа: Администраторы
Сообщений: 950
Регистрация: 04.05.2008
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 655 раз(а)

Репутация:   977  Скачать
Спасибо сказали: 13
jenj5010 (17.02.2021, 10:57), elena_dum (17.02.2021, 10:57), leon1266 (17.02.2021, 10:57), Tamivi (17.02.2021, 10:57), Iriso4kaGirl (17.02.2021, 10:57), діагностики (17.02.2021, 10:57), Mankan (17.02.2021, 10:57), centuriom24 (17.02.2021, 10:57), NatachulkaB (17.02.2021, 10:57), Petras (17.02.2021, 10:57), midlifesex (17.02.2021, 10:57), ZantuBobby (17.02.2021, 10:57), Always_Alluring (17.02.2021, 10:57), Travis1980 (17.02.2021, 10:57), mra45 (17.02.2021, 10:57), johnar (17.02.2021, 10:57), Natysweet (17.02.2021, 10:57), inna888400 (17.02.2021, 10:57)
vetalisimus
Сообщение 23.04.2021, 10:59
Сообщение #3


Новобранец
*

Группа: Специалист
Сообщений: 303
Регистрация: 18.04.2014
Пользователь №: 239
Спасибо серологічний сказали: 61 раз(а)

Репутация:   24  

Admin
Сообщение 23.04.2021, 10:57
Сообщение #4


Лидер
******

Группа: Администраторы
Сообщений: 950
Регистрация: 04.05.2008
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 655 раз(а)

Репутация:   977  Спасибо сказали: 10
Dianamousi (17.02.2021, 10:57), Olesya457 (17.02.2021, 10:57), tonyjazz (17.02.2021, 10:57), macnelson (17.02.2021, 10:57), eddie22 (17.02.2021, 10:57), larsandersen (17.02.2021, 10:57), glenbest (17.02.2021, 10:57), Natttasha871117 (17.02.2021, 10:57), Titje1961 (17.02.2021, 10:57), marcoyuki123 (17.02.2021, 10:57)
vetalisimus
Сообщение23.04.2021, 16:30
Сообщение #5


Новобранец
*

Группа: Специалист
Сообщений: 303
Регистрация: 18.04.2014
Пользователь №: 239
Спасибо сказали: 61 раз(а)

Репутация:   7  Цитата(Admin @ 23.04.2021, 10:57) *Stanley201174
Сообщение23.04.2021, 19:28
Сообщение #6


Новичок
*

Группа: Пользователь
Сообщений: 54
Регистрация: 05.06.2013
Пользователь №: 29907
Спасибо сказали: 5 раз(а)

Репутация:   4  Marinadmn
Сообщение23.04.2021, 20:34
Сообщение #7


Уважаемый
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 1015
Регистрация: 30.04.2009
Пользователь №: 650
Спасибо сказали: 115 раз(а)

Репутация:   276  

 
Теги: інфекційних
Тема закрыта


RSS | http://skajertel.blogspot.com/2021/02/8_26.html http://zlovrednoca.blogspot.com/2021/02/blog-post_52.html http://pliashutzarnici.blogspot.com/2021/02/blog-post_65.html http://uverennoctinet.blogspot.com/2021/03/blog-post_52.html http://bipolaroshka.blogspot.com/2021/02/blog-post_640.html http://uverennoctinet.blogspot.com/2021/02/8_91.html

Форум IP.Board 2018 © IPS, Inc.